Jesteś tutaj: Start / Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Regulamin

 Gminnej Biblioteki Publicznej w Subkowach

 

 § 1

 Zasady korzystania

 1. Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczalni może zostać każdy,

kto dopełni formalności obowiązujących przy zapisie.

 2. Osoba pełnoletnia przy dokonywaniu zapisu do Biblioteki ma obowiązek:

 a) szczegółowo zapoznać się z Regulaminem Biblioteki,

 b) wypełnić kartę zapisu, złożyć na niej czytelny podpis,

c) wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów

 statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno- prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania. Administratorem ewidencji czytelników jest Biblioteka. Użytkownik może zażądać usunięcia swych danych osobowych jeśli zrezygnuje z usług Biblioteki.

 3. Za czytelnika nieletniego odpowiada i podpisuje przedstawiciel ustawowy lub

prawny opiekun. Osoby te przyjmują odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań  w stosunku do Biblioteki.Wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego podopiecznego.

 4. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie nazwiska,

miejsca zamieszkania , miejsca pracy lub szkoły.

5. Zbiory Biblioteki udostępniane są

 a) na miejscu w czytelni,

 b) na zewnątrz, drogą wypożyczeń indywidualnych.

 6. Wypożyczać można jednocześnie trzy woluminy.

 7. Pozycji wielotomowych nie wypożycza się w całości.

 8. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.

 9. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki jeśli nie ma

 na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 10. Bibliotekarz może żądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym

 w punkcie 8, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 11. Czytelnik może zamówić materiały biblioteczne w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

 12. Z księgozbioru Czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu.

Zasady korzystania z czytelni zawarte są w odrębnym Regulaminie.

 13. Biblioteka udostępnia Internet.

Zasady korzystania zawarte są w odrębnym Regulaminie.

 14. Biblioteka wypożycza audiobooki.

Zasady korzystania zawarte są w odrębnym Regulaminie.

 § 2

 Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Po upływie ustalonego w Regulaminie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (tradycyjnych i audiobooków) Biblioteka wysyła upomnienie. Po otrzymaniu upomnienia użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Biblioteki i zwrócić wypożyczone materiały.

2. Po otrzymaniu upomnienia użytkownik zobowiązany jest uiścić karę regulaminową za ich przetrzymywanie,oraz pokryć koszty upomnienia pisemnego lub telefonicznego zgodnie z cennikiem opłat.

 3. Jeżeli czytelnik mimo 3 upomnień (trzecie polecone lub za poręczeniem odbioru) odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia opłaty, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.

§ 3

 Zagubienie lub zniszczenie książek i innych zbiorów

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wszystkich materiałów bibliotecznych (książki tradycyjne, audiobooki, prasa). Powinien też sprawdzić ich stan przed wypożyczeniem i zgłosić zauważone uszkodzenia.

W przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał biblioteczny nie był zniszczony.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada użytkownik.

3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki użytkownik zobowiązany jest do naprawy szkody w formie:

> odkupienia identycznego egzemplarza książki (autor, tytuł,wydawnictwo, rok, wydania),

> zakupienia wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości zagubionego (zniszczonego) materiału bibliotecznego,

 > za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego

czytelnik uiszcza opłatę za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki, 

> Biblioteka może przyjąć materiały biblioteczne zaproponowane przez

 czytelnika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach.

 4. W przypadkach losowych/ pożar, kradzież/ zwolnienie od kary regulaminowej

 może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia

uprawnionych do tego celu organów.

 § 4

 Przepisy porządkowe

Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi użytkownika znajdującego

 się pod wpływem alkoholu lub / i środków odurzających lub zachowującego się

niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

 § 5

Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi skarg i wniosków

znajdującej się w Bibliotece.

 2. Integralną część regulaminu stanowi załącznik:

 - cennik opłat

 

 CENNIK OPŁAT

 1. Przetrzymywanie książek

za każdy miesiąc ponad termin 1 zł za 1 egz.

koszty upomnienia (cena znaczka pocztowego)

 2. Przetrzymywanie audiobooków

za każdy rozpoczęty tydzień 1 zł za

1 tytuł ponad termin

  3. Za wydruk lub kserokopię jednej strony

 A - 4 czarno- białą 0,20 zł

A – 4 czarno- białą dwustronną 0,30 zł

A - 4 kolorową 0,50 zł

 A – 4 kolorową dwustronną 0,70 zł